Size(Double, Double) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie struktury Size i przypisuje mu początkową szerokość i wysokość.Initializes a new instance of the Size struct and assigns it an initial width and height.

public:
 Size(double width, double height);
public Size (double width, double height);
new Windows.Foundation.Size : double * double -> Windows.Foundation.Size
Public Sub New (width As Double, height As Double)

Parametry

width
Double

Początkowa szerokość wystąpienia Size.The initial width of the instance of Size.

height
Double

Początkowa wysokość wystąpienia Size.The initial height of the instance of Size.

Wyjątki

width lub height są mniejsze od 0.width or height are less than 0.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury Size środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Size struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozmiar w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Size in the UWP API reference.

Dotyczy