Size.Empty Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje puste Size.Gets a value that represents an empty Size.

public:
 static property Windows::Foundation::Size Empty { Windows::Foundation::Size get(); };
public static Windows.Foundation.Size Empty { get; }
member this.Empty : Windows.Foundation.Size
Public Shared ReadOnly Property Empty As Size

Wartość właściwości

Puste wystąpienie Size.An empty instance of Size.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury Size środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Size struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozmiar w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Size in the UWP API reference.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego elementu członkowskiego, zobacz Size.Empty w dokumentacji interfejsu API .NET Framework.For more information about this member, see Size.Empty in the .NET Framework API reference.

Dotyczy