Size.Equality(Size, Size) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia Size dla równości.Compares two instances of Size for equality.

public:
 static bool operator ==(Windows::Foundation::Size size1, Windows::Foundation::Size size2);
public static bool operator == (Windows.Foundation.Size size1, Windows.Foundation.Size size2);
static member ( = ) : Windows.Foundation.Size * Windows.Foundation.Size -> bool
Public Shared Operator == (size1 As Size, size2 As Size) As Boolean

Parametry

size1
Size

Pierwsze wystąpienie Size do porównania.The first instance of Size to compare.

size2
Size

Drugie wystąpienie Size do porównania.The second instance of Size to compare.

Zwraca

true, jeśli dwa wystąpienia Size są równe; w przeciwnym razie false.true if the two instances of Size are equal; otherwise, false.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury Size środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Size struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozmiar w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Size in the UWP API reference.

Dotyczy