Size.Width Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia szerokość tego wystąpienia Size.Gets or sets the width of this instance of Size.

public:
 property double Width { double get(); void set(double value); };
public double Width { get; set; }
member this.Width : double with get, set
Public Property Width As Double

Wartość właściwości

Width tego wystąpienia Sizew pikselach.The Width of this instance of Size, in pixels. Wartość domyślna to 0.The default value is 0. Wartość nie może być ujemna.The value cannot be negative.

Wyjątki

Określono wartość mniejszą niż 0.Specified a value less than 0.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury Size środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Size struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozmiar w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Size in the UWP API reference.

Dotyczy