Color.B Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość niebieskiego kanału sRGB koloru.

public:
 property System::Byte B { System::Byte get(); void set(System::Byte value); };
public byte B { get; set; }
member this.B : byte with get, set
Public Property B As Byte

Wartość właściwości

Byte

Wartość niebieskiego kanału sRGB jako wartość z wartości od 0 do 255.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury Windows Runtime Color (WinRT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Color (Kolor) w interfejsie API platformy uniwersalnej systemu Windows.

Kolor każdego piksela jest reprezentowany jako liczba 32-bitowa: 8 bitów każdy dla alfa, czerwony, zielony i niebieski (ARGB). Każdy z tych czterech składników jest liczbą z zakresów od 0 do 255, a 0 oznacza brak natężenia, a 255 oznacza pełną natężenie. Podobnie B jest wartością z od 0 do 255 z 0 reprezentującą nie niebieski i 255 reprezentujące w pełni niebieski.

Dotyczy