Color.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, ToString(String, IFormatProvider)Zobacz.For a description of this member, see ToString(String, IFormatProvider).

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Ciąg określający format do użycia.The string specifying the format to use. -lub-null, aby użyć domyślnego formatu zdefiniowanego dla typu implementacji IFormattable.-or- null to use the default format defined for the type of the IFormattable implementation.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który zawiera informacje dotyczące formatowania tego wystąpienia lub null uzyskiwania informacji o formacie liczbowym z bieżącej kultury.An object that provides information for formatting this instance, or null to obtain the numeric format information from the current culture.

Zwraca

Ciąg zawierający wartość bieżącego wystąpienia w określonym formacie.A string containing the value of the current instance in the specified format.

Implementuje

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT) Color .This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Color struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kolor w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Color in the UWP API reference.

Dotyczy