GridUnitType Wyliczenie

Definicja

Opisuje rodzaj wartości, która jest w którym GridLength znajduje się obiekt.Describes the kind of value that a GridLength object is holding.

public enum class GridUnitType
public enum GridUnitType
[System.Security.SecurityCritical]
public enum GridUnitType
type GridUnitType = 
[<System.Security.SecurityCritical>]
type GridUnitType = 
Public Enum GridUnitType
Dziedziczenie
GridUnitType
Atrybuty

Pola

Auto 0

Rozmiar jest określany przez właściwości rozmiaru obiektu Content.The size is determined by the size properties of the content object.

Pixel 1

Wartość jest wyrażona w pikselach.The value is expressed in pixels.

Star 2

Wartość jest wyrażona jako ważona ilość dostępnego miejsca.The value is expressed as a weighted proportion of available space.

Uwagi

To Wyliczenie reprezentuje projekcję .NET wyliczenia środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT) GridUnitType .This enumeration represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) GridUnitType enum. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz GridUnitType w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see GridUnitType in the UWP API reference.

Dotyczy