KeyTime.Equality(KeyTime, KeyTime) Operator

Definicja

Porównuje dwie wartości KeyTime dla równości.Compares two KeyTime values for equality.

public:
 static bool operator ==(Windows::UI::Xaml::Media::Animation::KeyTime keyTime1, Windows::UI::Xaml::Media::Animation::KeyTime keyTime2);
public static bool operator == (Windows.UI.Xaml.Media.Animation.KeyTime keyTime1, Windows.UI.Xaml.Media.Animation.KeyTime keyTime2);
static member ( = ) : Windows.UI.Xaml.Media.Animation.KeyTime * Windows.UI.Xaml.Media.Animation.KeyTime -> bool
Public Shared Operator == (keyTime1 As KeyTime, keyTime2 As KeyTime) As Boolean

Parametry

keyTime1
KeyTime

Pierwsza wartość do porównania.The first value to compare.

keyTime2
KeyTime

Druga wartość do porównania.The second value to compare.

Zwraca

true, jeśli keyTime1 i keyTime2 są równe; w przeciwnym razie false.true if keyTime1 and keyTime2 are equal; otherwise, false.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury KeyTime środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) KeyTime struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KeyTime w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see KeyTime in the UWP API reference.

Dotyczy