KeyTime.TimeSpan Właściwość

Definicja

Pobiera czas zakończenia klatki kluczowej wyrażony jako czas względem początku animacji.Gets the time when the key frame ends, expressed as a time relative to the beginning of the animation.

public:
 property TimeSpan TimeSpan { TimeSpan get(); };
public TimeSpan TimeSpan { get; }
member this.TimeSpan : TimeSpan
Public ReadOnly Property TimeSpan As TimeSpan

Wartość właściwości

Czas zakończenia klatki kluczowej wyrażony jako czas względem początku animacji.The time when the key frame ends, expressed as a time relative to the beginning of the animation.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury KeyTime środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) KeyTime struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KeyTime w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see KeyTime in the UWP API reference.

Dotyczy