RepeatBehavior Struktura

Definicja

Opisuje sposób Timeline powtarzania prostego czasu trwania.Describes how a Timeline repeats its simple duration.

public value class RepeatBehavior : IFormattable
[System.Security.SecurityCritical]
public struct RepeatBehavior : IFormattable
type RepeatBehavior = struct
    interface IFormattable
Public Structure RepeatBehavior
Implements IFormattable
Dziedziczenie
RepeatBehavior
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT) RepeatBehavior .This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RepeatBehavior w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Konstruktory

RepeatBehavior(Double)

Inicjuje nowe wystąpienie RepeatBehavior struktury z określoną liczbą iteracji.Initializes a new instance of the RepeatBehavior struct with the specified iteration count.

RepeatBehavior(TimeSpan)

Inicjuje nowe wystąpienie RepeatBehavior struktury o określonym czasie powtarzania.Initializes a new instance of the RepeatBehavior struct with the specified repeat duration.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę powtórzeń operacji Windows. UI. XAML. Media. Animation. oś czasu.Gets the number of times a Windows.UI.Xaml.Media.Animation.Timeline should repeat.

Duration

Pobiera łączny czas, przez jaki obiekt Windows. UI. XAML. Media. Animation. oś czasu powinien być odtwarzany.Gets the total length of time a Windows.UI.Xaml.Media.Animation.Timeline should play.

Forever

RepeatBehavior Pobiera, który określa nieskończoną liczbę powtórzeń.Gets a RepeatBehavior that specifies an infinite number of repetitions.

HasCount

Pobiera wartość wskazującą, czy zachowanie powtarzania ma określoną liczbę iteracji.Gets a value that indicates whether the repeat behavior has a specified iteration count.

HasDuration

Pobiera wartość wskazującą, czy zachowanie powtarzania ma określony czas powtarzania.Gets a value that indicates whether the repeat behavior has a specified repeat duration.

Type

Pobiera lub ustawia jedną z RepeatBehaviorType wartości, które opisują sposób powtarzania działania.Gets or sets one of the RepeatBehaviorType values that describes the way behavior repeats.

Metody

Equals(Object)

Wskazuje, czy określony obiekt jest równy temu RepeatBehavior.Indicates whether the specified object is equal to this RepeatBehavior.

Equals(RepeatBehavior)

Zwraca wartość wskazującą, czy określony RepeatBehavior obiekt jest równy temu. RepeatBehaviorReturns a value that indicates whether the specified RepeatBehavior is equal to this RepeatBehavior.

Equals(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Wskazuje, czy dwie określone RepeatBehavior wartości są równe.Indicates whether the two specified RepeatBehavior values are equal.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu tego wystąpienia.Returns the hash code of this instance.

ToString()

Zwraca reprezentację RepeatBehaviorciągu.Returns a string representation of this RepeatBehavior.

ToString(IFormatProvider)

Zwraca reprezentację ciągu o RepeatBehavior określonym formacie.Returns a string representation of this RepeatBehavior with the specified format.

Operatory

Equality(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Wskazuje, czy dwie określone RepeatBehavior wartości są równe.Indicates whether the two specified RepeatBehavior values are equal.

Inequality(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Wskazuje, czy dwie określone RepeatBehavior wartości nie są równe.Indicates whether the two specified RepeatBehavior values are not equal.

Jawne implementacje interfejsu

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, ToString(String, IFormatProvider)Zobacz.For a description of this member, see ToString(String, IFormatProvider).

Dotyczy

Zobacz też