AbsoluteLayout.SetLayoutBounds(BindableObject, Rectangle) Metoda

Definicja

Ustawia granice układu widoku, który będzie używany do jego rozmiaru, gdy zostanie layed.

public static void SetLayoutBounds (Xamarin.Forms.BindableObject bindable, Xamarin.Forms.Rectangle bounds);
static member SetLayoutBounds : Xamarin.Forms.BindableObject * Xamarin.Forms.Rectangle -> unit

Parametry

bindable
BindableObject

Widok, według którego ma zostać rozdzielone bounds .

bounds
Rectangle

Prostokąt reprezentujący żądany rozmiar i kształt bindable .

Uwagi

Ta metoda obsługuje załączoną Właściwość AbsoluteLayout. LayoutBounds XAML. W języku XAML deweloperzy aplikacji mogą określić listę rozdzieloną przecinkami, która może zawierać spacje — cztery wartości określające położenie i wymiary prostokąta. Pierwsze dwie wartości na liście muszą reprezentować liczby. Te ostatnie dwie wartości mogą być liczbami lub ciągiem "AutoSize". Dołączona właściwość AbsoluteLayout. LayoutFlags określa, w jaki sposób wartości na liście są interpretowane w celu utworzenia prostokąta z ograniczeniami. Deweloperzy aplikacji mogą wywołać tę metodę, aby zaktualizować układ widoku po jego dodaniu.

Dotyczy