Application.On<T> Metoda

Definicja

Zwraca wystąpienie specyficzne dla platformy Application , na którym można wywołać metodę specyficzną dla platformy.Returns the platform-specific instance of this Application, on which a platform-specific method may be called.

public Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<T,Xamarin.Forms.Application> On<T> () where T : Xamarin.Forms.IConfigPlatform;
abstract member On : unit -> Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<'T, Xamarin.Forms.Application (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)> (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)
override this.On : unit -> Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<'T, Xamarin.Forms.Application (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)> (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)

Parametry typu

T

Konfiguracja platformy, dla której ma zostać pobrane wystąpienie aplikacji.The platform configuration for which to retrieve the application instance.

Zwraca

IPlatformElementConfiguration<T,Application>

Implementuje

Dotyczy