BaseShellItem.FlyoutIcon Właściwość

Definicja

Ikona, która ma być używana dla elementu. Jeśli ta właściwość jest nierówna, spowoduje to powrót do użycia Icon wartości właściwości.

public Xamarin.Forms.ImageSource FlyoutIcon { get; set; }
member this.FlyoutIcon : Xamarin.Forms.ImageSource with get, set

Wartość właściwości

ImageSource

ImageSourceReprezentujący ikonę.

Dotyczy