BaseShellItem.IsChecked Właściwość

Definicja

Określa, czy element jest obecnie wyróżniony w wystawce.

public bool IsChecked { get; }
member this.IsChecked : bool

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli element jest obecnie wyróżniony.

Dotyczy