BaseShellItem.IsEnabled Właściwość

Definicja

Określa, czy element jest wybierany w przeglądarce Chrome.

public bool IsEnabled { get; set; }
member this.IsEnabled : bool with get, set

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli element jest wybierany w przeglądarce Chrome.

Dotyczy