BaseShellItem.Route Właściwość

Definicja

Ciąg używany do adresowania elementu.

public string Route { get; set; }
member this.Route : string with get, set

Wartość właściwości

String

Unikatowy ciąg identyfikujący element.

Dotyczy