BaseShellItem.TabIndex Właściwość

Definicja

Wskazuje kolejność, w której obiekty FlyoutItem są odbierane, gdy użytkownik nawiguje przez elementy przez naciśnięcie klawisza Tab.

public int TabIndex { get; set; }
member this.TabIndex : int with get, set

Wartość właściwości

Int32

Wartość domyślna to 0.

Implementuje

Dotyczy