BindableObject.Dispatcher Właściwość

Definicja

public virtual Xamarin.Forms.IDispatcher Dispatcher { get; }
member this.Dispatcher : Xamarin.Forms.IDispatcher

Wartość właściwości

IDispatcher

Dotyczy