BindableObject.GetValue(BindableProperty) Metoda

Definicja

Zwraca wartość, która jest zawarta w BindableProperty.

public object GetValue (Xamarin.Forms.BindableProperty property);
member this.GetValue : Xamarin.Forms.BindableProperty -> obj

Parametry

property
BindableProperty

BindableProperty, dla którego ma zostać uzyskana wartość.

Zwraca

Object

Wartość, która jest zawarta w BindableProperty .

Uwagi

GetValue(BindableProperty) i SetValue są używane do uzyskiwania dostępu do wartości właściwości, które są implementowane przez BindableProperty . Oznacza to, że deweloperzy aplikacji zwykle udostępniają interfejs dla właściwości powiązanej przez zdefiniowanie public właściwości get , której metoda dostępu rzutuje wynik GetValue(BindableProperty) do odpowiedniego typu i zwraca go i którego set akcesor używa SetValue do ustawiania wartości we właściwej właściwości. Deweloperzy aplikacji powinni wykonać żadne inne kroki we właściwości publicznej, która definiuje interfejs powiązanej właściwości.

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć interfejs właściwości możliwej do powiązania dla implementacji, która zostanie udostępniona we właściwości target, gdy powiązanie zostanie wykonane w czasie wykonywania.

class MyBindable : BindableObject
{
  public static readonly BindableProperty MyProperty = 
    BindableProperty.Create<MyBindable, string> (w => w.My, default(string));

  public string My {
    get { return (string)GetValue (MyProperty); }
    set { SetValue (MyProperty, value); } 
  }
}

Dotyczy