BindableObject.PropertyChanged Zdarzenie

Definicja

Uruchamiany, gdy właściwość zostanie zmieniona.

public event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
member this.PropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler 

Typ zdarzenia

PropertyChangedEventHandler

Implementuje

Dotyczy