Button.SendReleased Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public void SendReleased ();
abstract member SendReleased : unit -> unit
override this.SendReleased : unit -> unit

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy