Cell.Appearing Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wizualna reprezentacja komórki jest dodawana do układu wizualizacji.Occurs when the visual representation of the Cell is being added to the visual layout.

public event EventHandler Appearing;
member this.Appearing : EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana, zanim komórka jest na ekranie.This method is raised before the cell is on screen.

Dotyczy