Device.GetAssemblies Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public static System.Reflection.Assembly[] GetAssemblies ();
static member GetAssemblies : unit -> System.Reflection.Assembly[]

Zwraca

Assembly[]

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Atrybuty

Dotyczy