Editor.IFontElement.FontSizeDefaultValueCreator Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

double IFontElement.FontSizeDefaultValueCreator ();
abstract member Xamarin.Forms.Internals.IFontElement.FontSizeDefaultValueCreator : unit -> double
override this.Xamarin.Forms.Internals.IFontElement.FontSizeDefaultValueCreator : unit -> double

Zwraca

Double

Implementuje

Dotyczy