Element.AutomationId Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość umożliwiającą platformie automatyzacji znalezienie tego elementu i korzystanie z niego.

public string AutomationId { get; set; }
member this.AutomationId : string with get, set

Wartość właściwości

String

Wartość, która może być używana przez platformę Automation do znajdowania i korzystania z tego elementu.

Uwagi

Tę wartość można ustawić tylko raz w elemencie.

Dotyczy