Element.DescendantRemoved Zdarzenie

Definicja

Występuje za każdym razem, gdy element podrzędny zostanie usunięty z poddrzewa elementów.

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> DescendantRemoved;
member this.DescendantRemoved : EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> 

Typ zdarzenia

EventHandler<ElementEventArgs>

Dotyczy