Element.EffectIsAttached(String) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public bool EffectIsAttached (string name);
abstract member EffectIsAttached : string -> bool
override this.EffectIsAttached : string -> bool

Parametry

name
String

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Zwraca

Boolean

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy