Element.INameScope.RegisterName(String, Object) Metoda

Definicja

Tylko do użytku wewnętrznego.

void INameScope.RegisterName (string name, object scopedElement);
abstract member Xamarin.Forms.Internals.INameScope.RegisterName : string * obj -> unit
override this.Xamarin.Forms.Internals.INameScope.RegisterName : string * obj -> unit

Parametry

name
String

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

scopedElement
Object

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Implementuje

Dotyczy