Entry.ReturnCommandParameter Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia parametr dla elementu ReturnCommand .Gets or sets the parameter for the ReturnCommand.

public object ReturnCommandParameter { get; set; }
member this.ReturnCommandParameter : obj with get, set

Wartość właściwości

Object

Parametr dlaReturnCommandParameter for the ReturnCommand

Dotyczy