GestureState Wyliczenie

Definicja

Wyliczenie opisujące różnych stanów gestu.Enumeration specifying the various states of a gesture.

public enum GestureState
type GestureState = 
Dziedziczenie
GestureState

Pola

Began 0

Rozpoczęto gestu i ma nie upłynął, nie powiodło się lub zostało anulowane.The gesture has begun and has not ended, failed, or been cancelled.

Cancelled 4

Gest zostało anulowane.The gesture was cancelled.

Ended 2

Gest została zakończona.The gesture has ended.

Failed 3

Nie rozpoznano gestu.The gesture was not recognized.

Possible 5

Gestu jest w toku i może przestać rozpoznawalny.The gesture is in progress and may still become recognizable.

Update 1

Trwa aktualizowanie stanu gestu.The gesture state is being updated.

Dotyczy