IListProxy.ProxiedEnumerable Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez moduły renderowania platformy.For internal use by platform renderers.

public System.Collections.IEnumerable ProxiedEnumerable { get; }
member this.ProxiedEnumerable : System.Collections.IEnumerable

Wartość właściwości

IEnumerable

Dotyczy