ImageSourceConverter Klasa

Definicja

Klasa, która pobiera reprezentację ciągu lokalizacji pliku obrazu i zwraca ImageSource z określonego zasobu.

[Xamarin.Forms.Xaml.TypeConversion(typeof(Xamarin.Forms.ImageSource))]
public sealed class ImageSourceConverter : Xamarin.Forms.TypeConverter
type ImageSourceConverter = class
    inherit TypeConverter
Dziedziczenie
ImageSourceConverter
Atrybuty

Konstruktory

ImageSourceConverter()

Tworzy nową ImageSourceConverter z wartościami domyślnymi.

Metody

CanConvertFrom(Type)

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej zwraca wartość logiczną wskazującą, czy konwerter typu pochodnego może sourceType zostać skonwertowany na jego typ docelowy.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertFrom(CultureInfo, Object)
Nieaktualne.

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej, konwertuje obiekt, który jest wersją programu value i który może być rzutowany na typ docelowy.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertFrom(Object)
Nieaktualne.

Wywołuje ConvertFrom(CultureInfo, Object) z bieżącymi informacjami o kulturze i o .

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertFromInvariantString(String)

Zwraca źródła obrazu utworzonego na podstawie identyfikatora URI, który jest zawarty w value.

Dotyczy