InputView.Text Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst widoku wejściowego. Jest to właściwość możliwa do powiązania.

public string Text { get; set; }
member this.Text : string with get, set

Wartość właściwości

String

Ciąg zawierający tekst widoku danych wejściowych. Wartość domyślna to null.

Uwagi

Ustawienie tej właściwości spowoduje TextChanged wyemitowanie zdarzenia.

Dotyczy