Registrar.ExtraAssemblies Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

public static System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Assembly> ExtraAssemblies { get; set; }
member this.ExtraAssemblies : seq<System.Reflection.Assembly> with get, set

Wartość właściwości

IEnumerable<Assembly>

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

Dotyczy