ToolbarTracker.AdditionalTargets Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez moduły renderowania platformy.For internal use by platform renderers.

public System.Collections.Generic.IEnumerable<Xamarin.Forms.Page> AdditionalTargets { get; set; }
member this.AdditionalTargets : seq<Xamarin.Forms.Page> with get, set

Wartość właściwości

IEnumerable<Page>

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

Dotyczy