IPinchGestureController.IsPinching Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

public bool IsPinching { get; set; }
member this.IsPinching : bool with get, set

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy