ListView.SelectedItem Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia aktualnie wybrany element z ItemsSource .Gets or sets the currently selected item from the ItemsSource.

public object SelectedItem { get; set; }
member this.SelectedItem : obj with get, set

Wartość właściwości

Object

Wybrany element lub null Jeśli nie wybrano żadnego elementu.The selected item or null if no item is selected.

Dotyczy