ListView.SeparatorVisibility Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy separatory są widoczne między elementami.

public Xamarin.Forms.SeparatorVisibility SeparatorVisibility { get; set; }
member this.SeparatorVisibility : Xamarin.Forms.SeparatorVisibility with get, set

Wartość właściwości

SeparatorVisibility

Dotyczy