Distance(Double) Konstruktor

Definicja

Tworzy nową Distance , która reprezentuje odległość opisaną przez meters .Creates a new Distance that represents the distance described by meters.

public Distance (double meters);
new Xamarin.Forms.Maps.Distance : double -> Xamarin.Forms.Maps.Distance

Parametry

meters
Double

Wartość odległości w metrach, dla której ma zostać zainicjowana Nowa Distance Struktura.The distance value, in meters, with which to initialize a new Distance structure.

Dotyczy