Map.VisibleRegion Właściwość

Definicja

Obecnie widoczne MapSpan Map .The currently visible MapSpan of this Map.

public Xamarin.Forms.Maps.MapSpan VisibleRegion { get; }
member this.VisibleRegion : Xamarin.Forms.Maps.MapSpan

Wartość właściwości

MapSpan

Dotyczy