MenuItem.Command Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia polecenie, które jest uruchamiane po kliknięciu menu.

public System.Windows.Input.ICommand Command { get; set; }
member this.Command : System.Windows.Input.ICommand with get, set

Wartość właściwości

ICommand

Dotyczy