MultiPage<T>.IItemsView<T>.SetupContent(T, Int32) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

void IItemsView<T>.SetupContent (T content, int index);
abstract member Xamarin.Forms.IItemsView<T>.SetupContent : 'T * int -> unit
override this.Xamarin.Forms.IItemsView<T>.SetupContent : 'T * int -> unit

Parametry

content
T

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

index
Int32

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

Implementuje

Dotyczy