NavigationPage.PopToRootRequested Zdarzenie

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public event EventHandler<Xamarin.Forms.Internals.NavigationRequestedEventArgs> PopToRootRequested;
member this.PopToRootRequested : EventHandler<Xamarin.Forms.Internals.NavigationRequestedEventArgs> 

Typ zdarzenia

EventHandler<NavigationRequestedEventArgs>

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy