Page.GetPrefersStatusBarHidden(BindableObject) Metoda

Definicja

Zwraca wartość, która wskazuje, czy jest preferowany, czy pasek stanu jest pokazywany, ukryty, czy zależy od domyślnego ustawienia systemu.Returns a value that tells whether it is preferred that the status bar is shown, hidden, or relies on the system default.

public static Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific.StatusBarHiddenMode GetPrefersStatusBarHidden (Xamarin.Forms.BindableObject element);
static member GetPrefersStatusBarHidden : Xamarin.Forms.BindableObject -> Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific.StatusBarHiddenMode

Parametry

element
BindableObject

Element specyficzny dla platformy, na którym ma zostać wykonana operacja.The platform specific element on which to perform the operation.

Zwraca

StatusBarHiddenMode

Wartość wskazująca, czy jest preferowana, że pasek stanu jest pokazywany, ukrywany lub zależny od domyślnego ustawienia systemu.A value that tells whether it is preferred that the status bar is shown, hidden, or relies on the system default.

Dotyczy