PlatformEffect<TContainer,TControl>.OnElementPropertyChanged(PropertyChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Metoda, która jest wywoływana, gdy zmieniono właściwość elementu.

protected virtual void OnElementPropertyChanged (System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs args);
abstract member OnElementPropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs -> unit
override this.OnElementPropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs -> unit

Parametry

args
PropertyChangedEventArgs

Argumenty dla zdarzenia zmiany właściwości.

Dotyczy