ScrollToRequestedEventArgs.ScrollY Właściwość

Definicja

Pozycja Y, do której ma zostać przewinięty tekst.The Y position to scroll to.

public double ScrollY { get; }
member this.ScrollY : double

Wartość właściwości

Double

Dotyczy