ScrollView Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ScrollView.Initializes a new instance of the ScrollView class.

public ScrollView ();

Dotyczy