SearchHandler.FontFamily Właściwość

Definicja

public string FontFamily { get; set; }
member this.FontFamily : string with get, set

Wartość właściwości

String

Dotyczy