Setter.TargetName Właściwość

Definicja

public string TargetName { get; set; }
member this.TargetName : string with get, set

Wartość właściwości

String

Dotyczy