Shell.CurrentItem Właściwość

Definicja

Aktualnie wybrane ShellItem lub FlyoutItem .The currently selected ShellItem or FlyoutItem.

public Xamarin.Forms.ShellItem CurrentItem { get; set; }
member this.CurrentItem : Xamarin.Forms.ShellItem with get, set

Wartość właściwości

ShellItem

Dotyczy